Nybegynnarkurs

Nybegynnarkurs

Kurs 2014

IKKJE KURS I 2017

Dei siste tre åra har kursgruppa i Bergenske Birøkterlag utdanna over 100 nye biørktarar.

Interessa har vore voldsom, og me ynskjer å prøva å ta vare på dei som har gått nybegynnarkurset og prøva å følgja dei opp.

Styret i Bergenske Birøkterlag har difor bestemt at det ikkje vert nybegynnarkurst i regi av laget i 2017. 

Om du ynskjer å gå kurs i 2017 kan du prøva å kontakta dei andre laga i Hordaland. Oversikt finn du her:

http://norbi.no/fylkeslokallag.cfm 

Kursinfo:

Bergenske Birøkterlag held som regel nybegynnarkurs ein gong per år.

Kurset startar tidleg om våren og går over seks-sju ettermiddagar / kveldar igjennom ein heil sesong.

Dei to fyrste kveldane er teori, mens resten av undervisninga foregår ute i bigardar rundt om i distriktet.

Du vil læra om vårarbeid, utviding på sommaren, sverming, honningbehandling, innvintring og ikkje minst sjukdomsførebygging og regelverk.

Kurshaldarane er flinke og erfarne birøktarar.

Bier er ein viktig del av det økologiske mangfaldet i naturen. Ved å delta på kurs vil du tileigna deg kunnskap om biene sitt liv og si utvikling. 

KVA kostar det å drive med birøkt?

Dersom hovudårsaka til at du vil starte med bier er pengane, bør du kanskje tenkja deg litt om. I oppstarten må du forventa ein del utgifter.
Desse kan / gir avkastingar på lengre sikt, men birøkt er ingen veg til raske pengar. Her får du ei lita oversikt over forventa kostnader ved oppstart:

Kursavgift: 2200 Kr.
Inneheld kursmateriell som vert brukt igjennom heile kurset


Oppstartspakke: 
3500 Kr.
Inneheld det mest naudsynte. Drakt, 1 komplett kube utan bier, m.m

Utstyr utanom oppstartspakke: 1500-2000 Kr.

Bifolk: 2000-3000 Kr.
Avhengig av når på året du kjøper

Eventuelt slyngeromsutstyr er ikkje teke med.

Kjøp og salg av bifolk og brukt utstyr

Det er strenge reglar for kjøp / salg av bier, brukt utstyr, og flytting av bifolk.
Dette er viktige sjukdoms- og smitteførebyggande tiltak som du lærer meir om på kurset.

Du skal ikkje kjøpe bier / fange svermar utan å ha gått kurs. Dei du kjøper bier av skal vere sertifiserte birøktarar eller ha bier sertifisert av Mattilsynet.

Kontakt birøktarlaget for veiledning.

Bergenske Birøkterlag driv ikkje med salg av bifolk. Kursdeltakarar vert sette i kontakt med sertifiserte birøktarar for kjøp av avleggarar, slik at dei kjem i gong.

Personlige verktøy